Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Woordenboek Toeslagen Herstel

Op deze pagina vindt u uitleg over veelgebruikte begrippen in het herstelproces van de kinderopvangtoeslag. 

A

Awir

Dit is de afkorting van 'Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen'. Deze wet regelt de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag.

B

Betalingsregeling

Als op tijd betalen niet lukt, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Of de Belastingdienst vragen of u in termijnen mag betalen.

Bedenktijd

Een periode van 6 weken waarin u nadenkt over de voorlopige uitkomst van uw herbeoordeling en waarin u de voorlopige uitkomst met uw persoonlijk behandelaar kunt bespreken. Of met anderen uit uw omgeving. De bedenktijd begint op het moment dat de voorlopige uitkomst van uw zaak (‘ vooraankondiging") is vastgesteld. Deze datum staat bovenaan de brief die u van ons ontvangt. U krijgt bedenktijd als u in aanmerking komt voor de compensatieregeling of de hardheidsregeling. Lees meer over de bedenktijd.

Beschermingsbewind

Kunt u uw financiën zelf niet meer regelen? Bijvoorbeeld omdat u er lichamelijk of geestelijk niet toe in staat bent? Of omdat u problematische schulden hebt? U kunt dan beschermingsbewind aanvragen. Maar ook de voogd van de ouder, de mentor, de gemeente of de Officier van Justitie kunnen dit doen. De aanvraag gaat naar de kantonrechter. Deze rechter beslist uiteindelijk of de ouder onder beschermingsbewind komt te staan. Dit betekent dat u een bewindvoerder krijgt aangewezen. De bewindvoerder beheert dan uw geldzaken. Hoe ver het bewind gaat, hangt af van uw situatie. De kantonrechter besluit wat u nog zelf mag doen en wat onder het bewind valt. Lees meer over het beschermingsbewind.

Beschikking

Een beschikking is een officieel besluit van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst, of van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Voor herstel geldt: Na de integrale beoordeling hoort u eerst de voorlopige uitslag en daarna krijgt u de beschikking. Daarin staat hoeveel compensatie u krijgt.

Tegen een beschikking kunt u bezwaar maken, als u het er niet mee eens bent. U kunt bezwaar maken tot 6 weken nadat u de definitieve beschikking hebt ontvangen.

Bezwaar maken

De UItvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) neemt een besluit over uw verzoek om herstel. Misschien bent u het niet eens met dat besluit. Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaarschriften Adviescommissie

Als u het niet eens bent met een besluit van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) over de compensatie van uw kinderopvangtoeslag, dan kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een besluit over het bedrag van uw vergoeding. Of andere besluiten die met het herstel van uw kinderopvangtoeslag te maken hebben. UHT besluit wat het antwoord op dat bezwaar is. De Bezwaarschriften Adviescommissie geeft daarbij onafhankelijk advies aan UHT. UHT volgt dat advies op.

BKR-registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt alle leningen in Nederland bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In dit systeem registreren kredietaanbieders elke lening boven € 250, die langer dan 1 maand loopt. Ook zakelijke leningen waarvoor iemand persoonlijk aansprakelijk is, registreert het BKR. Zo kunnen zij bij een nieuwe aanvraag nakijken hoeveel leningen u al hebt lopen en of u op tijd afbetaalt. Met deze informatie kunnen zij beslissen of u een lening kan krijgen. Als u schulden hebt, hebt u soms ook een negatieve registratie bij het BKR. Door deze registratie is het moeilijk om een nieuwe lening af te sluiten, zoals een leasecontract, hypotheek of telefoonabonnement. Lees meer over negatieve BKR-registratie verwijderen.

Briefkenmerk

Bovenaan elke brief die we versturen staat een kenmerk. Dit briefkenmerk bestaat uit afkortingen. Door het kenmerk weet de persoonlijk zaakbehandelaar of medewerker van het Serviceteam snel om welke brief het gaat, wat daarin staat en wat dat voor ouders betekent.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende afkortingen in het briefkenmerk:

AfkortingBetekenis
UHTUitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dit is de afzender van de brief.
CAPCentrale Administratieve Processen. Dit is het deel van de Belastingdienst dat onder meer de administratie doet.
UCFUnit Centrale Functies. Dit is een afdeling binnen CAP.
B ABDBeschikking aanvullend bedrag dertigduizend. Dit is een brief die we verstuurd hebben aan ouders die al compensatie gekregen hadden. Die compensatie was echter lager dan € 30.000. In deze brief staat dat we dit compensatiebedrag aanvullen tot € 30.000. Dit is de standaard minimum compensatie die alle gedupeerden krijgen.
B ADJBeschikking aanvulling dertigduizend januari. Deze brief heeft dezelfde inhoud als B ABD.
B DMB2Beschikking dertigduizend minimum bedrag, fase 2. Deze brief is verstuurd om ouders te laten weten dat zij € 30.000 krijgen. Het was voor ons de 2e serie (fase 2) brieven met dit onderwerp.
BTV Brief ter verlenging. Dit is een brief die we versturen naar ouders die zich hebben aangemeld, maar die we niet op tijd (binnen 6 maanden) in behandeling hebben kunnen nemen.
DCDefinitieve compensatiebeschikking. In deze brief staat wat het definitieve compensatiebedrag is dat een ouder krijgt. Deze brief versturen we na de integrale beoordeling.
LU MBDLatere uitbetaling minimumbedrag dertigduizend. Deze brief bevestigt de afspraak die een ouder met ons gemaakt heeft om het compensatiebedrag van € 30.000 op een later moment te ontvangen.
MABMelden Appelbloesem. Wij hebben deze brief gestuurd naar ouders die in het verleden aangesloten waren bij gastouderbureau Appelbloesem, om hen op te roepen zich te melden voor een herbeoordeling.
OB BZWOntvangstbevestiging bezwaar. De ouder heeft bezwaar gemaakt. Deze brief bevestigt dat wij het bezwaar hebben ontvangen.
OBB DSOntvangstbevestigingsbrief dossier. De ouder heeft gevraagd om het persoonlijk dossier te ontvangen. Deze brief bevestigt dat wij het verzoek hebben ontvangen.
OB ZMOntvangstbevestiging zelfmelders. Deze brief versturen we om te bevestigen dat wij de aanmelding van een ouder hebben ontvangen. Staat er een cijfer achter dan is dat een vernieuwde versie van deze brief.
OB ZMDOntvangstbevestiging met verzoek om dossier. Deze brief versturen we om te bevestigen dat een ouder zich bij ons heeft gemeld als gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Deze ouder heeft bovendien zijn dossier opgevraagd.
OGS MLDOpzet/Grove Schuld- Melden. Dit is een brief die gestuurd is naar ouders die in het verleden zijn beschuldigd van opzet/grove schuld (OGS). Deze ouders hebben daardoor toen geen persoonlijke betalingsregeling gekregen. Dat was niet terecht, zo weten we nu. Ouders die deze brief hebben ontvangen hebben op dit moment geen openstaande schuld meer bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen. Maar we willen graag samen met deze ouders kijken of deze hier schade door heeft opgelopen die wij kunnen herstellen. Misschien hebben deze ouders nog geld van ons tegoed. Om dat te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de ouders die deze brief hebben ontvangen zich bij ons aanmelden voor herstel. Dan gaan we samen naar hun situatie kijken.
O OGS BOnterecht Opzet/Grove Schuld beschikking. Deze brief versturen we aan ouders die in het verleden ten onrechte van ons het label Opzet/Grove Schuld hadden gekregen.
PLNPlanning. Met deze brief laten we weten wanneer de ouder op de planning staat voor verdere behandeling.
VCVooraankondiging compensatie. Met deze brief laten we weten wat het voorlopige bedrag is dat de ouder aan compensatie krijgt. De brief bevat altijd een uitnodiging om het bedrag samen met de persoonlijk zaakbehandelaar te bespreken. En waar nodig te corrigeren. Pas daarna ontvangt een ouder een definitieve compensatiebeschikking.

Soms staan er ook nummers in het briefkenmerk, omdat ouders bijvoorbeeld meer brieven over 1 onderwerp krijgen. PLN4 is dan de 4e brief die iemand heeft gekregen over de planning. Of ze geven aan dat er een nieuwe versie van de brief is gemaakt.

Bovenstaand overzicht is niet compleet. Hebt u vragen over een brief? Neemt u contact op met het Serviceteam of uw persoonlijk zaakbehandelaar. Of stuur de afkorting via het formulier onder aan deze pagina naar ons op, dan zoeken wij het uit.

C

CAF

Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) was in het verleden een team van de Belastingdienst/Toeslagen dat onderzoek deed naar fraude. Het onderzoek richtte zich op organisaties die toeslagen voor mensen aanvroegen (zij werden ‘facilitators’ genoemd). Leek het erop dat er fraude werd gepleegd? Dan werd de toeslagen stopgezet van alle mensen die hun toeslagen via die organisatie hadden aangevraagd. Ze moesten hun toeslagen terugbetalen. Wie bezwaar en beroep aantekende moest vaak heel lang wachten. Achteraf bleek dat er maar in een paar gevallen sprake was van fraude. En dat alle andere ouders dus onterecht moesten terugbetalen. Er is in die jaren 'institutioneel vooringenomen gehandeld' door Belastingdienst/Toeslagen.

CAP

CAP staat voor Centrale Administratieve Processen. Dit is een onderdeel van de Belastingdienst. CAP is verantwoordelijk voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens aan en van alle burgers en bedrijven in Nederland.

CAP/ACF/21/xxx

Dit is een afkorting die op brieven staat die de Belastingdienst verstuurt. Zie ook het woord 'briefkenmerk' onder de B in dit woordenboek. Daar staat een overzicht met de meest gebruikte afkortingen op brieven.

Commissie van Wijzen

Dit zijn onafhankelijke, externe deskundigen die meekijken met de herbeoordelingen van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen over uw kinderopvangtoeslag. Zo kijken ze of er sprake is van vooringenomenheid, en of u krijgt waar u recht op hebt.

Commissie Werkelijke Schade

De onafhankelijke Commissie Werkelijke Schade (CWS) behandelt verzoeken voor aanvullende schadevergoeding. Het gaat dan om materiële en immateriële schade, zoals kosten voor hulp en bijstand voor uw gezin. De CWS hoeft niet voor alles keiharde bewijzen als bonnetjes en rekeningen te hebben, maar moet het wel aannemelijk vinden dat u deze kosten heeft gemaakt.
U kunt een verzoek tot aanvullende schadevergoeding bij de commissie indienen. U kunt dit pas doen na een integrale beoordeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Als u dat wilt, kunt u uw verzoek ook mondeling toelichten. De commissie geeft advies over uw verzoek aan UHT. Normaal gesproken neemt UHT dit advies over. Hier vindt u meer informatie over de Commissie Werkelijke Schade.

Compensatie

Met compensatie bedoelen we de vergoeding voor uw nadeel als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. U krijgt dan uw geld terug, en bijvoorbeeld ook wettelijke rente.

D

Dossier

Wij verzamelen de stukken die van belang zijn voor uw zaak en maken daarvan een dossier. Op grond daarvan beoordelen we uw kinderopvangtoeslag opnieuw. Soms hebben we meer informatie van u nodig. Dan nemen we contact met u op.

E

Eerste toets

Om te beoordelen of u gedupeerd bent, doet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) een eerste toets. In deze toets kijken wij bijvoorbeeld of u kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd. En zo ja, of u geld moest terugbetalen. En of dat onterecht was. We kijken daarbij naar de gegevens die wij al van u hebben. De eerste toets is deels automatisch (wat zeggen onze systemen) en deels handmatig (welke informatie kan een medewerker nog meer vinden). Lees meer over de eerste toets.

F

Fraude

In het geval van kinderopvangtoeslag: doelbewust kinderopvangtoeslag aanvragen en ontvangen, terwijl je weet dat je er geen recht op hebt.

G

Geregistreerde kinderopvangvoorziening

Een kinderopvangvoorziening krijgt de status ‘geregistreerd’ in het Landelijk Register Kinderopvang als de gemeente een positief besluit hierover genomen heeft. De gemeente neemt een beslissing onder andere op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de gemeentelijke of regionale gezondheidsdienst (GGD).

H

Hardheid stelsel

De wetten en regels rond de kinderopvangtoeslag waren 'alles-of-niets'. De Belastingdienst/Toeslagen heeft zich in het verleden strikt aan die regels gehouden, maar daardoor zijn mensen veel te zwaar getroffen. Als dat bij u het geval was, hebt u recht op compensatie.

Herbeoordeling

Het opnieuw beoordelen van uw kinderopvangtoeslag, zodat blijkt of u te veel hebt moeten terugbetalen aan de Belastingdienst/Toeslagen of juist te veel hebt ontvangen. Het resultaat van een herbeoordeling is een beschikking, waar u eventueel weer bezwaar tegen kunt maken.

Hzk

Hzk is de afkorting voor huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Iemand kan voor één of meerdere toeslagen benadeeld zijn. Het kindgebonden budget is ook een toeslag.

I

In beroep gaan

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de herbeoordeling van uw zaak, en de Bezwaarschriftenadviescommissie geeft u ook geen gelijk, dan kunt u bij de rechter in beroep om uw zaak te bepleiten.

Informele schulden

Hebt u geld geleend van familie en vrienden? Dit zijn informele schulden. Deze schulden zijn niet vastgelegd bij de notaris. Is een schuld wel vastgelegd in een vastgelegd in een notariële akte, dan is het een formele schuld.

In gebreke stellen

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) neemt besluiten over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Wij moeten ons daarbij houden aan wettelijke termijnen. Soms zijn wij te laat met beslissen. Bijvoorbeeld als wij uw verzoek tot herbeoordeling niet op tijd behandelen. U kunt ons dan 'in gebreke stellen'. Dit betekent dat u van ons eist dat we alsnog binnen 2 weken beslissen. Lees meer over in gebreke stellen.

Institutioneel vooringenomen behandeld

Institutioneel vooringenomen behandeld zijn betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen vanaf het begin ervan uitging dat iemand geen recht had op toeslag(en). En dat die persoon geen of onvoldoende kans kreeg om aan te tonen dat diegene wél recht had op de toeslag(en). De Belastingdienst/Toeslagen deed dat omdat iemand betrokken was bij onderzoek naar een fraude.

Meerdere mensen hebben hierdoor onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel.

Een voorbeeld van institutioneel vooringenomen behandeling:
De Belastingdienst controleert een kinderopvangorganisatie of zij zich aan de regels houdt voor de kinderopvangtoeslag. Na onderzoek denkt de Belastingdienst dat dit misschien niet het geval is. De kinderopvangorganisatie wordt verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslagen. Vervolgens gaat de Belastingdienst ook alle ouders die zijn aangesloten bij deze kinderopvangorganisatie controleren. Voordat de Belastingdienst start met het controleren van deze ouders wordt bij iedereen de kinderopvangtoeslag stopgezet. Deze stopzetting gebeurt dus zonder dat de Belastingdienst controleert of de ouders iets fout hebben gedaan. Nadat de kinderopvangtoeslag is stopgezet, moeten de ouders informatie opsturen. De informatie die de ouders opsturen wordt niet goed verwerkt of raakt kwijt. Als ouders in bezwaar gaan, moeten ze heel lang wachten op antwoord.

Integrale beoordeling

Wie zich bij ons aanmeldt krijgt eerst een eerste toets en daarna een integrale beoordeling. Bij een integrale beoordeling zoeken wij uit wat er is misgegaan met de kinderopvangtoeslag. En waar de gedupeerde recht op heeft. De gedupeerde wordt tijdens de beoordeling begeleid door een persoonlijk zaakbehandelaar.

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen kan het na de eerste toets even duren voordat iemand aan de beurt is voor een integrale beoordeling.

K

Kinderopvangtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders die werken of naar school gaan hun kinderen naar de opvang brengen.

Kwijtschelden van (publieke) schulden

Publieke schulden worden kwijtgescholden. Dit betekent dat je de schuld niet hoeft te betalen aan de overheidsinstelling waarbij je een schuld had. Lees meer over kwijtschelden van publieke schulden.

L

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

In dit register staat informatie over kinderopvangvoorzieningen. Bijvoorbeeld adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer. Ook vindt u in het LRK een samenvatting van het inspectierapport en of er is gecontroleerd. Zo ziet u snel informatie over de kwaliteit van uw opvangvoorziening.

Landelijk Incasso Centrum (LIC)

Het Landelijk Incasso Centrum (LIC) van de Belastingdienst gaat over het betalen van schulden aan belastingen en toeslagen. U krijgt bijvoorbeeld met het LIC te maken als u schulden bij de Belastingdienst of Dienst Toeslagen heeft, die u niet of niet op tijd terugbetaalt.

Lees meer over het Landelijk Incasso Centrum op het internet van de Belastingdienst.

Loket private schulden

Aan het loket private schulden kunt u uw private schulden doorgeven. Dit loket is ingericht door Sociale Banken Nederland (SBN). SBN kijkt of de private schulden die u doorgeeft worden afbetaald. Als SBN aangeeft dat uw schuld (deel) wordt afbetaald, dan betaalt SBN de schulden rechtstreeks aan de schuldeiser, en niet aan u. Lees meer over het loket private schulden.

M

Moratorium

De pauzeknop heet officieel het moratorium. Het moratorium geldt voor één jaar voor de publieke en private schulden van gedupeerde ouders en hun toeslagpartner.

Msnp-traject

Hebt u schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met een schuldeiser? Voordat de rechter erover beslist, kunt u in een aantal gevallen een Msnp-traject in. Msnp staat voor minnelijke schuldsanering natuurlijke personen. Dit betekent dat u vrijwillig deel neemt aan dit traject. En dat de schuldeiser hier vrijwillig mee akkoord gaat. Een Msnp-traject loopt meestal via de gemeente. Lees meer hierover in het artikel Schuldhulpverlening en bewindvoering.

N

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman helpt u als het mis gaat tussen u en de overheid. Dus ook als het misgaat tussen u en de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

Noodvoorziening

Ouders die in acute financiële nood zijn gekomen als gevolg van de problemen bij de kinderopvangtoeslag of andere toeslagen kunnen soms een eenmalige gift krijgen: dit noemen we een 'noodvoorziening'.
De noodvoorziening is bedoeld voor ouders die niet op korte termijn een compensatie of tegemoetkoming zullen krijgen.

De noodvoorziening is maximaal € 500. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De vergoeding is voor noodzakelijke kosten. Denk daarbij aan uitgaven voor boodschappen, schoolvoorzieningen voor kinderen of medicijnen.

Het bedrag wordt niet verrekend met openstaande toeslag- of belastingschulden. Ook houden wij het bedrag van de noodvoorziening op een later moment niet in op het toe te kennen bedrag aan compensatie of tegemoetkoming.

Lees meer hierover op de pagina Direct hulp nodig.

Noodprocedure private schulden

Door de pauzeknop hebt u 1 jaar uw private schulden niet hoeven te betalen. Inmiddels is bekend welke schulden Dienst Toeslagen betaalt. En kunt u uw private schulden doorgeven aan het loket private schulden. Maar wat als de pauzeknop is afgelopen? En u de schulden nog niet hebt doorgegeven? Om te voorkomen dat u direct in de problemen zit, is er een noodprocedure private schulden.
Als uw pauzeknop is afgelopen en u een gerechtelijke schuld (nog) niet hebt doorgegeven, kan het volgende gebeuren:

  • De deurwaarder staat voor uw deur.
  • U komt er achter dat er beslag is gelegd op uw loon, ofwel (een deel) van uw inkomen gaat meteen naar diegene waarbij u een schuld heeft.
  • Door betalingsachterstanden en een BKR-registratie krijgt u een hypotheek niet rond, terwijl u de financiën in enkele dagen geregeld moet hebben.

Als uw private schuld valt onder het besluit private schuld en als u acuut in de problemen komt, dan kunt u gebruik maken van de noodprocedure private schulden. Binnen een paar uur wordt u geholpen. Bekijk of uw private schuld valt onder dit besluit.

Hoe werkt de procedure?
Bel het Serviceteam Herstel Toeslagen: 0800 – 2 358 358 (gratis).
Zij brengen u direct in contact met het Brede Hulp Team. Zij gaan na of het spoed is en helpen u direct.

O

O/GS

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Men kon een stempel O/GS krijgen als Belastingdienst/Toeslagen het vermoeden had dat iemand expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Bijvoorbeeld informatie over iemands inkomen of over de kosten van de kinderopvang. Door het te strenge fraudebeleid werd er te snel van uitgegaan dat mensen dit expres deden. Hierdoor kregen deze mensen onterecht geen persoonlijke betalingsregeling of werd er onterecht niet meegewerkt aan een schuldenregeling.

Oplossen van (private) schulden

Private schulden kan de overheid niet kwijtschelden. Voor gedupeerden lossen we wel zoveel mogelijk private schulden op. Als u een brief hebt gekregen waarin staat dat u gedupeerd bent en als u € 30.000 of meer gekregen, dan volgen er 2 stappen. Ten eerste kunt u de schulden pauzeren met behulp van een code. Daarna worden schulden zoveel mogelijk afbetaald. Hiervoor kunt u private schulden doorgeven aan het loket private schulden van SBN. Lees meer over oplossen van private schulden.

Oudercommissie

Er is een groep van ouders die zich inzet voor de mensen die in de problemen zijn gekomen met de kinderopvangtoeslag. Deze groep heet het Oudercommissie Kinderopvangtoeslag. Zij adviseren de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en de staatssecretaris over hoe gedupeerde ouders het best geholpen kunnen worden.

P

Pauzeknop

Nadat u zich bij ons hebt gemeld, pauzeren publieke organisaties uw schuld. Publieke organisaties zijn onder meer de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, gemeenten, DUO en het CAK. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Deze pauze geldt in ieder geval totdat duidelijk is of u wel of geen recht hebt op compensatie.

Is duidelijk dat u gedupeerd bent? Dan geldt een pauzeknop op publieke en private schulden die 1 jaar duurt. Deze pauzeknop geldt ook voor uw toeslagpartner. De pauze begint op het moment dat u de eerste compensatie hebt gekregen. De pauzeknop geldt voor publieke en private schulden die u had voordat u uw eerste compensatie ontving. Dat is na een eerste toets of een integrale beoordeling. De compensatie is meestal de € 30.000 van de Catshuisregeling.

Lees meer over de pauzeknop.

Persoonlijk zaakbehandelaar

Samen met uw persoonlijk zaakbehandelaar bespreekt u hoe wij u het beste kunnen helpen. Hij of zij begeleidt u door het hele proces: van eerste gesprek tot het uiteindelijke besluit en betaling.

Private schulden

Private schulden zijn schulden bij organisaties en bedrijven die niet bij de overheid horen. Bijvoorbeeld de NS, energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en postorderbedrijven. Lees meer over private schulden.

Publieke schulden

Publieke schulden zijn schulden bij een overheidsinstelling. Denk aan gemeenten, waterschappen, UWV, het CAK, DUO, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Lees meer over publieke schulden.

R

Rappel

Een herinnering van de Belastingdienst of Dienst Toeslagen aan u om iets te doen. Bijvoorbeeld als u iets moet betalen of bewijsstukken moet opsturen.

Rentevergoeding

Het kan zijn dat u vroeger rente bent misgelopen, omdat u nu pas geld krijgt waar u altijd al recht op had. Of u hebt rente betaald over geld dat u onterecht moest terugbetalen. In beide gevallen krijgt u de rente vergoed. Dit heet rentevergoeding.

Royement

Als u schulden hebt, kunt u soms ook uw verzekeringspremies niet meer betalen. Het gevolg hiervan is een achterstand, en in sommige gevallen zelfs een royement. Dit betekent dat de verzekering u niet meer wil verzekeren. Daardoor kunt u heel moeilijk een nieuwe verzekering afsluiten.

S

SBN

Sociale Banken Nederland (SBN) helpt bij het oplossen van schulden. Vanuit SBN werken kredietbanken en gemeenten samen door afspraken te maken met schuldeisers.

Serviceteam Herstel Toeslagen

Voor al uw vragen over uw kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met het Serviceteam Herstel Toeslagen. Bijvoorbeeld als u denkt dat uw kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet.

Spoedwet

Door de spoedwet kunnen we meer gedupeerde ouders helpen. Vooral de ouders die vóór 2015 waren getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

T

Terugvorderen

U hebt te veel kinderopvangtoeslag gekregen. U moet dat bedrag terugbetalen. Dienst Toeslagen noemt dat ‘terugvorderen’.

Toeslagjaar

Het jaar waarin u recht hebt op kinderopvangtoeslag.

U

UHT

Dat betekent Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. UHT is speciaal opgericht voor gedupeerde ouders. UHT voert de compensatie van deze ouders uit. Steeds vanuit begrip voor hun situatie. Daarom is het motto van UHT: ‘Ik voel me gehoord en ik weet waar ik aan toe ben’.

Urgentie / acute financiële nood

Ouders in acute problemen helpen we direct. Bijvoorbeeld door een deel van de compensatie alvast aan hen te betalen. En we helpen hen met andere zaken dan geld. Bijvoorbeeld bij contact met de gemeente of om te voorkomen dat ze uit hun huis worden gezet. We kijken ook of we de betaling van € 30.000 naar voren kunnen halen. De situatie wordt dan met voorrang behandeld.

Lees meer hierover op de pagina Direct hulp nodig.

V

Vangnetregeling

Ouders die onterecht kinderopvang moesten terugbetalen of onterecht geen persoonlijke betalingsregeling hebben gekregen, krijgen hulp van ons. Het kan zijn dat uw situatie zo ernstig is dat u dringend extra hulp nodig hebt. Dat kan via de vangnetregeling.

Voorschotbeschikking

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? Dan krijgt u binnen 5 weken een brief in Mijn Toeslagen. Deze brief heet ‘Voorschotbeschikking’. In deze brief staat hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. We gaan daarbij uit van wat u ons vertelt. Bijvoorbeeld over hoeveel uur u uw kind naar de opvang gaat brengen. Aan het einde van het jaar maken we een definitieve berekening.

W

Wanbetalersregeling

Als u 6 maanden de zorgpremie niet betaalt, dan meldt de zorgverzekeraar u automatisch aan bij het CAK voor de wanbetalersregeling. U blijft wel verzekerd bij de zorgverzekeraar waar de zorgverzekering is afgesloten.

Als u bij het CAK bent aangemeld, betaalt u een extra premie van € 147,80 per maand. Deze premie houdt het CAK in op uw inkomen, uitkering of pensioen. Als het CAK deze premie niet op uw inkomen, uitkering of pensioen kan inhouden, dan schakelt het CAK het CJIB in.

Als u geen zorgtoeslag ontvangt, dan krijgt u van het CJIB een acceptgiro voor de hele premie. Krijgt u wel zorgtoeslag? Dan zorgt het CJIB ervoor dat deze toeslag rechtstreeks naar het CAK gaat. Is dat niet genoeg, dan stuurt het CJIB een acceptgiro voor het bedrag dat nog over is.
Betaalt u de acceptgiro niet, dan geeft het CJIB dat door naar de Gerechtsdeurwaarder.

Lees meer over zorgverzekering en de wanbetalersregeling.

Wsnp-traject

Hebt u schulden en wordt u het niet eens met uw schuldeisers door een minnelijke schuldregeling? Dan kunt u of de schuldhulpverlener de rechter vragen om een oplossing. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Lees meer hierover in het artikel Schuldhulpverlening en bewindvoering.

Z

Zienswijze

Is uw situatie opnieuw beoordeeld? Dan kunt u in de 6 weken na de voorlopige uitkomst een zienswijze indienen. Dat betekent dat u ons laat weten dat u het niet eens bent met de voorlopige uitkomst. En waarom. Er zijn weinig regels voor het indienen van een zienswijze. Het mag telefonisch via uw persoonlijk zaakbehandelaar. Maar ook per mail of brief.

Een zienswijze is uw reactie op de voorlopige beschikking. Deze voorlopige uitkomst ontvangt u in een brief en heet een vooraankondiging.

Uw reactie, de zienswijze dus, kunt u geven binnen 2 weken na het ontvangen van de brief. Dat doet u bijvoorbeeld als u het niet eens bent met voorlopige uitkomst of als u vragen heeft.

U kunt hiervoor uw persoonlijk zaakbehandelaar bellen. Maar u mag ook mailen of een brief sturen. Meer informatie over een zienswijze indienen.

Standaard krijgt u 2 weken de tijd voor het indienen van uw zienswijze. Hebt u langer nodig? Dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Uw bedenktijd wordt dan verlengd tot maximaal 6 weken. Voor het aanvragen van een langere bedenktijd, kunt u bellen of mailen naar uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Suggestie voor woordenboek

"*" geeft vereiste velden aan

Wat is uw suggestie voor het woordenboek? Geef eventueel ook aan waarom u deze suggestie doet. Bijvoorbeeld als u dit woord bent tegengekomen in een brief of e-mail.

Deel deze pagina