Ga direct naar de inhoud

Bezwaarschriftenadviescommissie

Als u het met een besluit van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) niet eens bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij UHT. UHT neemt daarop een nieuwe beslissing. De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT en is een onafhankelijk orgaan. Zij luistert naar u en naar UHT en geeft een eerlijk oordeel. UHT kan alleen afwijken van het advies van de BAC als UHT daar een hele goede reden voor heeft.

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert over bezwaarschriften tegen besluiten over:

  1. Compensatie door de vooringenomen behandeling van de Belastingdienst/Toeslagen;
  2. Herstel door de hardheid van het toeslagenstelsel van voor 23 oktober 2019;
  3. Toepassing van de regeling 'bijzonder schrijnende gevallen';
  4. Compensatie door aanvullende werkelijke schade (na advies van de Commissie Werkelijke Schade aan UHT).
Let op!  Let op

In de procedure bij de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) zorgt UHT voor de opbouw en het leveren van uw dossier. De BAC brengt advies uit op basis van dit dossier, de toelichting op het dossier en het bezwaarschrift. Dat advies wordt alleen aan UHT gestuurd.

Stap 1: U krijgt een definitieve beschikking van UHT

Na de integrale beoordeling krijgt u van UHT een definitieve beschikking. Dit is het besluit dat UHT neemt na de voorlopige beschikking en uw eventuele aanvullingen, ook wel zienswijzen genoemd. In het besluit staat vermeld en uitgelegd welk bedrag u ontvangt en volgens welke regeling.

Stap 2: U bent het niet eens met de beschikking en maakt bezwaar

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken.

Zodra UHT uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging van ontvangst  en informatie over de verdere procedure. UHT stuurt uw bezwaar door naar de Bezwaarschriftenadviescommissie. De commissie geeft dan advies over het bezwaar.

Stap 3: Als u hulp nodig hebt bij het schrijven van een bezwaarschrift

U kunt hulp inschakelen van een gratis advocaat of jurist via de Raad voor Rechtsbijstand, uw rechtsbijstand verzekeraar, vakbondsmedewerker of medewerker van uw gemeente. Een vriend of een familielid mag natuurlijk ook helpen.

Stap 4: Verzamelen van de stukken en een schriftelijke reactie op uw bezwaar

Als uw bezwaarschrift niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om dit te herstellen. Meestal krijgt u hiervoor 4 weken de tijd. Deze tijd wordt niet meegeteld in de termijn waarbinnen UHT een nieuwe beslissing op uw bezwaar moet hebben genomen.

UHT stuurt alle stukken naar de Bezwaarschriftenadviescommissie. De secretaris van deze commissie stuurt deze stukken uiterlijk 3 weken voor de hoorzitting aan u (of uw gemachtigde).

Stap 5: Uitnodiging voor een hoorzitting

De Bezwaarschriftenadviescommissie geeft u de mogelijkheid om mondeling uitleg te geven bij uw bezwaar. Dit wordt een 'hoorzitting' genoemd. De uitnodiging voor de hoorzitting, met het definitieve tijdstip, ontvangt u tenminste 3 weken voor de zitting.

U krijgt per brief informatie over de datum van de hoorzitting. De commissie ontvangt veel verzoeken van UHT om advies uit te brengen over de bezwaren. De commissie is afhankelijk van het aanleveren van dossiers door UHT. Daarom kan het even duren voordat u een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting.

De hoorzittingen vinden plaats in het rijkskantoor De Knoop in Utrecht (naast station Utrecht Centraal), op woensdag, donderdag en vrijdag. Deze zittingen zijn meestal besloten, dat betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Als u zelf iemand wilt meenemen kunt u dat vooraf aangeven.

Als u extra informatie hebt

U kunt uw bezwaarschrift nog aanvullen met extra gegevens. Of u kunt bewijsstukken opsturen of afgeven. Deze gegevens of bewijsstukken moeten uiterlijk 10 dagen voor de hoorzitting door de secretaris van de adviescommissie zijn ontvangen.

Hulp van een tolk

Spreekt u geen of niet goed Nederlands? Of bent u doof of slechthorend? Dan kan de secretaris van de adviescommissie een (gebaren)tolk voor u regelen. Deze tolk is gratis. Geef dit uiterlijk 1 week voor de hoorzitting door aan de secretaris.

Stap 6: Het verloop van de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u of uw gemachtigde uw verhaal vertellen. Er is ook iemand van UHT aanwezig. Die kan een toelichting geven op de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. En hoe het besluit tot stand is gekomen. De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie kunnen vragen stellen over het besluit. Van de hoorzitting wordt een zakelijk verslag gemaakt.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U mag tijdens de hoorzitting ondersteuning krijgen. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf bij de hoorzitting aanwezig te zijn maar dat mag wel. Als u iemand inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Een advocaat heeft voor een hoorzitting geen machtiging nodig.

Stap 7: De adviescommissie geeft advies over uw bezwaarschrift

Na de hoorzitting geeft de adviescommissie schriftelijk advies over uw bezwaar aan UHT. Het verslag van de hoorzitting wordt als bijlage toegevoegd.

De BAC stuurt het advies alleen naar UHT.

Stap 8: UHT neemt een beslissing over uw bezwaar

UHT neemt op basis van het advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie een beslissing op het bezwaar. UHT kan alleen afwijken van het advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie als zij daar een hele goede reden voor heeft.

Stap 9: U krijgt de beslissing over uw bezwaar in de bus

UHT maakt het besluit aan u en/of uw gemachtigde bekend. Het besluit wordt verstuurd via de post. Het advies van de Bezwaarschriftenadviescommissie en het zakelijk verslag van de hoorzitting worden mee gestuurd.

Stap 10: U bent het niet eens met de beslissing op bezwaar

Bent u het niet (helemaal) eens met de beslissing op bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank. Hoe dit moet staat ook uitgelegd in de beslissing op bezwaar die u via de post krijgt.

Evaluatierapport

De Bezwaarschriftenadviescommissie heeft op 31 maart 2022 een evaluatie gestuurd naar staatssecretaris de Vries. In de evaluatie staat een reflectie van de adviescommissie op de stand van het bezwaarproces, inclusief een aantal verbetervoorstellen waarmee het volgende moet worden bereikt:

  • Voorkomen dat ouders meerdere keren langs de Bezwaarschriftenadviescommissie moeten, vooral als zij naast een verzoek om herbeoordeling ook een verzoek om aanvullende schadevergoeding doen;
  • de mogelijkheid aan ouders bieden zienswijzen in te dienen al bij de besluitvorming; én
  • de tijdige aanlevering van stukken door UHT voor de ouders en de Bezwaarschriftenadviescommissie.

Overzicht BAC-adviezen

De Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) adviseert bij verschillende bezwaren.

De adviezen zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Artikel commissielid over adviezen uit 2021

Commissielid Harm van den Broek schreef een artikel voor het Nederlandse Juristenblad over de adviezen die BAC gaf in 2021.

De BAC gaf in 2021 voornamelijk adviezen over compensatiebeschikkingen die zijn gebaseerd op artikel 49b Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir). En in het bijzonder op het CAF-Compensatiebesluit. CAF staat daarbij voor het ‘Combiteam Aanpak Facilitators’ dat binnen de Belastingdienst systematisch onderzoek deed naar fraude en georganiseerd misbruik van kinderopvangtoeslag. Dit leidde tot institutioneel vooringenomen handelen tegen ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen. Het CAF-Compensatiebesluit regelt een deels forfaitaire vergoeding voor de op grond van vooringenomenheid getroffen gehele of gedeeltelijke terugvordering van kinderopvangtoeslag.

De adviezen van de Bezwaarschriftenadviescommissie gingen ook over de toepassing van artikel 49c Awir, waarbij belanghebbenden op grond van een onterechte kwalificatie ‘Opzet/Grove schuld’ geen persoonlijke betalingsregeling is toegekend. Ook gaan enkele adviezen over de toepassing van de hardheidsregeling van artikel 49 Awir.

Ter informatie!  De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie

Contact

Ons postadres:
Kinderopvangtoeslag UHT
Antwoordnummer 21460
6400 SN Heerlen

Documenten

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina