Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Hardheidsregeling

Er bestaan verschillende regelingen voor herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Eén van deze regelingen is de hardheidsregeling. Hieronder leest u voor wie deze regeling bedoeld is. En wat de regeling inhoudt.

In december 2020 is besloten om alle ouders die onder de hardheidsregeling vallen te compenseren met de compensatieregeling. Deze regeling is gunstiger. Meer hierover leest u op deze pagina.

Voor wie is de hardheidsregeling bedoeld?

De hardheidsregeling is bedoeld voor ouders die in de problemen zijn gekomen door een té strenge toepassing van de regels. Dat noemen we ook wel de hardheid van het toeslagenstelsel. Het gaat hier om ouders die kleine fouten maakten bij hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Zoals:

  • Ouders die niet alle documenten aanleverden, die wij nodig hadden om de aanvraag te controleren.
  • Ouders die hun eigen bijdrage voor de kinderopvang niet betaalden, of een té klein deel.

In dit soort situaties moesten ouders vaak al hun kinderopvangtoeslag van dat jaar terugbetalen. En niet alleen het deel dat ze misschien teveel hadden ontvangen. Want zo werd de wet toegepast. Achteraf vinden we dat te streng. Een kleine fout kon tot een grote terugvordering leiden. Dit vinden we met de kennis van nu niet meer eerlijk.

Let op!  Ondergrens ligt op € 1.500 per toeslagjaar

Om voor deze regeling in aanmerking te komen is er een ondergrens vastgesteld. Die ligt op € 1.500 per toeslagjaar. Dat betekent dat alleen ouders die door de harde regels € 1.500 of meer per jaar moesten terugbetalen in aanmerking komen voor de hardheidsregeling. De regeling geldt ook alleen voor problemen die zijn ontstaan ná 2005.

Verandering hardheidsregeling per december 2020

In december 2020 heeft het kabinet besloten dat ouders die gedupeerd zijn door de hardheid van het stelsel voortaan in aanmerking komen voor de compensatieregeling. Dat is financieel de meest gunstige regeling voor herstel. Ouders krijgen bij deze regeling de kinderopvangtoeslag terug waar zij eigenlijk recht op hadden.  En zij krijgen daar bovenop nu ook schadevergoedingen voor materiële en immateriële schade. En rentevergoedingen.

Hoe is uw compensatie opgebouwd?

Bent u gedupeerd door de hardheid van het toeslagenstelsel? En hebt u in de afgelopen 15 jaar € 1.500 of meer (per toeslagjaar) moeten terugbetalen door de strenge regels? Dan gaan wij u compenseren met de compensatieregeling.

Eerst doen wij een onderzoek waarin we uitzoeken wat er precies mis is gegaan met uw kinderopvangtoeslag. Dat doen we per toeslagjaar. Zodra dit onderzoek klaar is, krijgt u de uitkomst. Dat heet een beschikking. In de beschikking staat welk bedrag u krijgt. En ook hoe dit bedrag is opgebouwd.

De kinderopvangtoeslag waar u eigenlijk recht op had, maar die u onterecht niet hebt gekregen, en/of die u onterecht moest terugbetalen

Op uw compensatiebeschikking staat per toeslagjaar hoeveel geld u onterecht hebt terugbetaald of onterecht niet hebt gekregen. Om tot dit bedrag te komen kijken wij naar de volgende dingen:

(u herkent u ze aan de letters a, b, c, d en e op uw compensatiebeschikking).

a.      Uw kinderopvangtoeslag vóór de individuele beoordeling

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, geeft u ons informatie. Bijvoorbeeld over uw salaris. En hoeveel uur uw kind naar de opvang gaat. Belastingdienst/Toeslagen berekent met die informatie hoeveel kinderopvangtoeslag u dat jaar krijgt. Dat is uw “kinderopvangtoeslag vóór de individuele beoordeling”.

Het kan zijn dat u tijdens het toeslagjaar wijzigingen doorgeeft. Bijvoorbeeld dat u meer, of juist minder gaat verdienen. Of dat uw kind meer of juist minder naar de opvang gaat. Dan maakt Belastingdienst/Toeslagen automatisch een nieuwe berekening. Het kan dus zijn dat u meer dan 1 berekening per toeslagjaar hebt gekregen. Wij gaan voor uw compensatie dan uit van de laatste berekening vóór uw individuele beoordeling.

Een voorbeeld

U vraagt voor het jaar 2014 kinderopvangtoeslag aan. U vult het aantal uren kinderopvang in dat u verwacht af te nemen. Ook geeft u aan wat u aan inkomen verwacht te gaan verdienen in 2014. Op basis hiervan berekent de Belastingdienst/Toeslagen de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Per september gaat uw kind naar de basisschool en daardoor gaat uw kind minder uur naar de kinderopvang. Hierdoor wijzigt u het aantal uren kinderopvang dat u verwacht af te nemen in 2014. De Belastingdienst/Toeslagen berekent automatisch opnieuw de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

b.     Uw kinderopvangtoeslag ná de individuele beoordeling

Bij een “individuele beoordeling” controleert een medewerker van de Belastingdienst/Toeslagen of uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag wel klopt. Het kan zijn dat wij dachten dat u fouten had gemaakt bij uw aanvraag. Of dat er gefraudeerd werd bij uw kinderdagverblijf of gastouderbureau.

Na zo een individuele beoordeling moest u misschien geld terugbetalen. Of uw kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Of allebei. U kreeg een nieuwe berekening voor uw kinderopvangtoeslag van dat jaar. Dit is uw “kinderopvangtoeslag ná de individuele beoordeling”.

c.      Bedrag dat u eerder moest terugbetalen of niet hebt gekregen

Dit is het verschil tussen uw kinderopvangtoeslag vóór en ná de individuele beoordeling. Dus het bedrag bij a min het bedrag bij b. Dit bedrag is belangrijk voor de berekening van uw materiële schadevergoeding. Daarover leest u verderop (bij f) meer.

Een voorbeeld

U zou in 2014 eerst € 10.000 kinderopvangtoeslag krijgen. Na de individuele beoordeling had u volgens ons helemaal geen recht op kinderopvangtoeslag. U moest dus € 10.000 terugbetalen. Achteraf was dat onterecht.

d.     Verschil met laatst vastgestelde beschikking kinderopvangtoeslag

We kijken of er in de tussentijd iets is veranderd aan het bedrag dat u moest terugbetalen.

Een voorbeeld

U moest over 2014 € 10.000 terugbetalen en u was het daar niet mee eens. U hebt bezwaar gemaakt tegen deze beslissing. En de Belastingdienst heeft u deels gelijk gegeven. U hoefde € 5.000 minder terug te betalen: dus nog € 5.000.

Het bedrag dat u uiteindelijk aan ons moest terugbetalen of niet hebt gekregen gaan we u nu (terug)geven. Bedragen die eerder al zijn kwijtgescholden tellen daarbij dus niet mee. Die trekken we af van het bedrag onder c.

e.      Niet betaalde schuld kinderopvangtoeslag

Het kan zijn dat u kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Maar dat u nog niet het hele bedrag hebt afgelost. Dat betekent dat u nu nog een schuld hebt bij Toeslagen. Deze schuld vervalt. U hoeft deze dus niet meer af te lossen. Want de schuld was achteraf gezien onterecht. Maar omdat u dit bedrag nog niet betaald hebt, trekken we het af van het bedrag bij c.

Een vergoeding voor uw materiële schade

Om u te compenseren voor uw financiële schade krijgt u een vergoeding van 25% van het bedrag onder e.

We kijken dus welk bedrag u oorspronkelijk onterecht terug moest betalen. Of wat u oorspronkelijk niet hebt gekregen. Want daar zijn uw problemen begonnen. Dat het bedrag uiteindelijk lager is geworden, is voor deze berekening niet relevant.

Een voorbeeld

U moest in 2014 € 10.000 terugbetalen. Dat u een deel van dat bedrag nog niet hebt terugbetaald maakt niet uit. Het maakt ook niet uit dat het bedrag later misschien is verlaagd. Bijvoorbeeld  omdat u bezwaar hebt gemaakt. We kijken naar het oorspronkelijke bedrag dat u moest terugbetalen. 25% van € 10.000 is € 2.500. Dat bedrag krijgt u uitbetaald als vergoeding voor uw materiele schade.

De rente en kosten die u aan ons hebt betaald

Toen u geld terug moest terugbetalen lukte dat misschien niet in één keer. U hebt toen misschien rente aan ons moeten betalen. Of aanmaningskosten. Deze rente en kosten krijgt u helemaal terug.

Een vergoeding voor juridische hulp, als u die u in het verleden hebt ingeschakeld

Misschien hebt u in het verleden kosten gemaakt voor juridische hulp bij uw problemen met de kinderopvangtoeslag. Daar krijgt u nu een vergoeding voor. Die vergoeding werkt volgens een puntensysteem. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van wat de advocaat toen precies heeft gedaan, en hoeveel uur.

U krijgt géén vergoeding als uw advocaat de kosten al eerder terug heeft gekregen van de Belastingdienst.

Een vergoeding voor uw immateriële schade

Immateriële schade is schade die eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Het is een vergoeding voor uw zorgen en uw leed.

U krijgt voor uw immateriële schade een vergoeding van € 500 per half jaar. Als begin telt de datum waarop wij u voor het eerst onterecht vroegen om kinderopvang terug te betalen of de datum waarop wij uw kinderopvang stop zetten. Dat u in een later jaar misschien ook nog problemen had met de kinderopvangtoeslag maakt daarbij niet uit. U krijgt de vergoeding dus niet dubbel.

Een voorbeeld

U hoorde op 1 januari 2015 dat u uw kinderopvangtoeslag over 2014 onterecht moest terugbetalen. En wij maken in juli 2021 uw compensatiebesluit. Dan spelen uw problemen met de kinderopvangtoeslag al 6,5 jaar. En krijgt u  13 x € 500 = € 6.500 immateriële schadevergoeding.

Een rentevergoeding

Dit is een standaard vergoeding voor de rente die u misschien bent misgelopen. Als u de kinderopvangtoeslag niet had hoeven terugbetalen, had u misschien meer spaargeld gehad. En had u rente kunnen krijgen van de bank.

We kunnen niet precies uitrekenen hoeveel rente u bent misgelopen. Want dat hangt af van heel veel verschillende dingen. Daarom gebruiken we een standaard rentepercentage van 2 á 4% per jaar. We berekenen deze rente over het bedrag bij punt e. En we starten met rekenen op 1 juli van het jaar ná het toeslagjaar waarin u kinderopvang moest terugbetalen.

Een aanvullende vergoeding van 1%

Alle onderdelen hierboven vormen samen uw compensatie. Het kan zijn dat u door het ontvangen van dit bedrag ineens een groot bedrag op uw rekening hebt staan. En dat u hierover vermogensbelasting moet gaan betalen. Daarvoor krijgt u een vergoeding van 1% van het totaalbedrag.

Een voorbeeld

Uw compensatie komt uit op € 12.599. Dan krijgt u afgerond € 126 aanvullende vergoeding, dus uw totale compensatie wordt: € 12.725.

Dit is een standaard percentage. Iedereen krijgt het. Ook ouders die met de compensatie niet boven de vermogensgrens uitkomen en dus geen vermogensbelasting hoeven te betalen.

Let op!  Verschil tussen 'vooringenomen behandeld' en 'hardheid van het stelsel'

Er is 1 belangrijk verschil tussen ouders die vooringenomen zijn behandeld en ouders die gedupeerd zijn door de hardheid van het stelsel.

  • Bij ouders die vooringenomen zijn behandeld was het achteraf gezien onterecht dat ze geld moesten terugbetalen.
  • Bij ouders die gedupeerd zijn door de hardheid van het stelsel was het wél terecht dat ze een deel van hun kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Maar niet dat ze alles moesten terugbetalen.

Bij de berekening van de compensatie voor ouders onder de hardheidsregeling kijken we dan ook alleen naar het deel dat ze onterecht moesten terugbetalen.

Voorbeeldberekening compensatie

Komt u in aanmerking voor compensatie? Dan bepalen wij per toeslagjaar de hoogte van de vergoeding. Dit doen wij in 3 stappen.

Wat staat er in de wet?

Hierboven leggen wij zo eenvoudig mogelijk uit wat de hardheidsregeling is. Leest u liever de volledige wettekst? Kijk dan op https://wetten.overheid.nl/BWBR0043785/2020-07-07

Wat moet ik doen als ik meer schade heb?

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u vergoed krijgt? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Verder lezen

Deel deze pagina

Op deze pagina