Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Zo berekenen we hoeveel geld u ontvangt

Bent u erkend gedupeerd? Dan krijgt u een geldbedrag. Dat noemen we compensatie. Hoeveel u ontvangt, berekenen we per toeslagjaar. Op deze pagina leest u hoe we dit berekenen. Hebt u vragen over de berekening? Bespreek dit dan met uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Uitgeschreven tekst

U bent gedupeerd door fouten bij de kinderopvangtoeslag. U moest onterecht toeslag terugbetalen. Daarom hebt u nu recht op geld. Dat noemen we compensatie.

Wij kijken goed naar wat er precies is gebeurd. En rekenen uit hoeveel geld u krijgt. Voor een deel rekenen we met vaste bedragen en vaste percentages. Die staan zo in de wet. Daar kunnen we dus niets aan veranderen. U krijgt bijvoorbeeld standaard een vergoeding voor financiële schade. En voor schade die u misschien had door stress en emoties.

Voor andere vergoedingen kijken we echt naar uw persoonlijke situatie. Op hoeveel toeslag had u eigenlijk recht? En over hoeveel jaar? Had u ook juridische kosten? Als we alles hebben uitgerekend, krijgt u van ons een brief met de hele berekening. Dat heet de beschikking. Hebt u vragen over de beschikking? Of denkt u dat er iets niet klopt? Bel dan uw persoonlijk zaakbehandelaar. Die helpt u graag verder.

U krijgt eerst een voorlopige beslissing integrale beoordeling

Wij zoeken per toeslagjaar uit wat er precies gebeurd is. Bijvoorbeeld hoeveel kinderopvangtoeslag u zou krijgen. En hoeveel u terug hebt moeten betalen, of niet hebt gekregen. Nadat we alles hebben onderzocht, krijgt u een brief met de uitkomst. Deze brief noemen we de voorlopige beslissing (vooraankondiging).

Er zijn twee uitkomsten:

  • U bent erkend gedupeerd.
    U ontvangt geld. U krijgt een berekening van het geldbedrag dat u ontvangt. We noemen deze berekening de compensatieberekening. Uit welke bedragen de compensatie bestaat, leest u hieronder.
  • U bent niet erkend gedupeerd.
    U ontvangt géén geld. In de brief staat waarom u niet bent gedupeerd. De uitslag bespreekt u met uw persoonlijk zaakbehandelaar.
Tip!  Uw persoonlijk zaakbehandelaar helpt u graag

Bent u het niet eens met de voorlopige beslissing of hebt u nieuwe informatie? Dan is dit hét moment om contact op te nemen met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Dat heet zienswijze indienen. Hierna ontvangt u de definitieve beslissing. Dan is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te vragen of nieuwe informatie aan te leveren.

Hoe is de compensatie opgebouwd?

Hieronder laten we zien uit welke delen uw compensatiebedrag bestaat.

Ter informatie!  Belangrijk om te weten

De berekening bestaat voor een deel uit vaste bedragen en percentages. Deze bedragen en percentages staan vast in de wet. Daar kunnen we dus niets aan veranderen. Voor het andere deel kijken we naar uw persoonlijke situatie.

De kinderopvangtoeslag waar u eigenlijk recht op had, maar die u onterecht niet hebt gekregen, en/of die u onterecht moest terugbetalen

Op uw compensatiebeschikking staat per toeslagjaar hoeveel geld u onterecht hebt terugbetaald of onterecht niet hebt gekregen. Om tot dit bedrag te komen kijken wij naar onderstaande onderdelen.

(U herkent u ze aan de letters a, b, c, d en e op uw compensatiebeschikking.)

a.      Uw kinderopvangtoeslag vóór de individuele beoordeling

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, geeft u ons informatie. Bijvoorbeeld over uw salaris. En hoeveel uur uw kind naar de opvang gaat. Belastingdienst/Toeslagen berekent met die informatie hoeveel kinderopvangtoeslag u dat jaar krijgt. Dat is uw “kinderopvangtoeslag vóór de individuele beoordeling”.

Het kan zijn dat u tijdens het toeslagjaar wijzigingen doorgeeft. Bijvoorbeeld dat u meer, of juist minder gaat verdienen. Of dat uw kind meer of juist minder naar de opvang gaat. Dan maakt Belastingdienst/Toeslagen automatisch een nieuwe berekening. Het kan dus zijn dat u meer dan 1 berekening per toeslagjaar hebt gekregen. Wij gaan voor uw compensatie dan uit van de laatste berekening vóór uw individuele beoordeling.

Een voorbeeld

U vraagt voor het jaar 2014 kinderopvangtoeslag aan. U vult het aantal uren kinderopvang in dat u verwacht af te nemen. Ook geeft u aan wat u aan inkomen verwacht te gaan verdienen in 2014. Op basis hiervan berekent de Belastingdienst/Toeslagen de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Per september gaat uw kind naar de basisschool en daardoor gaat uw kind minder uur naar de kinderopvang. Hierdoor wijzigt u het aantal uren kinderopvang dat u verwacht af te nemen in 2014. De Belastingdienst/Toeslagen berekent automatisch opnieuw de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

b.     Uw kinderopvangtoeslag ná de individuele beoordeling

Bij een “individuele beoordeling” controleert een medewerker van de Belastingdienst/Toeslagen of uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag wel klopt. Het kan zijn dat wij dachten dat u fouten had gemaakt bij uw aanvraag. Of dat er gefraudeerd werd bij uw kinderdagverblijf of gastouderbureau.

Na zo een individuele beoordeling moest u misschien geld terugbetalen. Of uw kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Of allebei. U kreeg een nieuwe berekening voor uw kinderopvangtoeslag van dat jaar. Dit is uw “kinderopvangtoeslag ná de individuele beoordeling”.

c.      Bedrag dat u eerder moest terugbetalen of niet hebt gekregen

Dit is het verschil tussen uw kinderopvangtoeslag vóór en ná de individuele beoordeling. Dus het bedrag bij a min het bedrag bij b. Dit bedrag is belangrijk voor de berekening van uw materiële schadevergoeding. Daarover leest u verderop (bij f) meer.

Een voorbeeld

U zou in 2014 eerst € 10.000 kinderopvangtoeslag krijgen. Na de individuele beoordeling had u volgens ons helemaal geen recht op kinderopvangtoeslag. U moest dus € 10.000 terugbetalen. Achteraf was dat onterecht.

d.     In rekening gebrachte rente die u moest betalen

Dit is de rente over het bedrag dat u moest terugbetalen bij c.

Een voorbeeld

U moest over 2014 in totaal € 5.000 terugbetalen. Over dit bedrag moest u € 100 aan rente betalen. U krijgt dit bedrag terug.

e.     Bedrag dat u eerder moest terugbetalen of niet hebt gekregen inclusief rente

Dit is c + d.

Een voorbeeld

U moest in totaal € 5.000 terugbetalen. Over dit bedrag betaalde u € 100 aan rente. U krijgt in totaal € 5.100

f.     Verschil met laatst vastgestelde beschikking kinderopvangtoeslag

We kijken of er in de tussentijd iets is veranderd aan het bedrag dat u moest terugbetalen.

Een voorbeeld

U moest over 2014 € 10.000 terugbetalen en u was het daar niet mee eens. U hebt bezwaar gemaakt tegen deze beslissing. En de Belastingdienst heeft u deels gelijk gegeven. U hoefde € 5.000 minder terug te betalen: dus nog € 5.000.

Het bedrag dat u uiteindelijk aan ons moest terugbetalen of niet hebt gekregen gaan we u nu (terug)geven. Bedragen die eerder al zijn kwijtgescholden tellen daarbij dus niet mee. Die trekken we af van het bedrag onder c.

g.      Niet betaalde schuld kinderopvangtoeslag

Het kan zijn dat u kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Maar dat u nog niet het hele bedrag hebt afgelost. Dat betekent dat u nu nog een schuld hebt bij Toeslagen. Deze schuld vervalt. U hoeft deze dus niet meer af te lossen. Want de schuld was achteraf gezien onterecht. Maar omdat u dit bedrag nog niet betaald hebt, trekken we het af van het bedrag bij c.

Een vergoeding voor uw materiële schade

Om u te compenseren voor uw financiële schade krijgt u een vergoeding van 25% van het bedrag onder e.

We kijken dus welk bedrag u oorspronkelijk onterecht terug moest betalen. Of wat u oorspronkelijk niet hebt gekregen. Want daar zijn uw problemen begonnen. Dat het bedrag uiteindelijk lager is geworden, is voor deze berekening niet relevant.

Een voorbeeld

U moest in 2014 € 10.000 terugbetalen. Dat u een deel van dat bedrag nog niet hebt terugbetaald maakt niet uit. Het maakt ook niet uit dat het bedrag later misschien is verlaagd. Bijvoorbeeld  omdat u bezwaar hebt gemaakt. We kijken naar het oorspronkelijke bedrag dat u moest terugbetalen. 25% van € 10.000 is € 2.500. Dat bedrag krijgt u uitbetaald als vergoeding voor uw materiele schade.

De rente en kosten die u aan ons hebt betaald

Toen u geld terug moest terugbetalen lukte dat misschien niet in één keer. U hebt toen misschien rente aan ons moeten betalen. Of aanmaningskosten. Deze rente en kosten krijgt u helemaal terug.

Een vergoeding voor juridische hulp, als u die in het verleden hebt ingeschakeld

Misschien hebt u in het verleden kosten gemaakt voor juridische hulp bij uw problemen met de kinderopvangtoeslag. Daar krijgt u nu een vergoeding voor. Die vergoeding werkt volgens een puntensysteem. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van wat de advocaat toen precies heeft gedaan, en hoeveel uur.

U krijgt géén vergoeding als uw advocaat de kosten al eerder terug heeft gekregen van de Belastingdienst.

Een vergoeding voor uw immateriële schade

Immateriële schade is schade die eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Het is een vergoeding voor uw zorgen en uw leed.

U krijgt voor uw immateriële schade een vergoeding van € 500 per half jaar. Als begin telt de datum waarop wij u voor het eerst onterecht vroegen om kinderopvang terug te betalen of de datum waarop wij uw kinderopvang stop zetten. Dat u in een later jaar misschien ook nog problemen had met de kinderopvangtoeslag maakt daarbij niet uit. U krijgt de vergoeding dus niet dubbel.

Een voorbeeld

U hoorde op 1 januari 2015 dat u uw kinderopvangtoeslag over 2014 onterecht moest terugbetalen. En wij maken in juli 2021 uw compensatiebesluit. Dan spelen uw problemen met de kinderopvangtoeslag al 6,5 jaar. En krijgt u  13 x € 500 = € 6.500 immateriële schadevergoeding.

Een rentevergoeding

Dit is een standaard vergoeding voor de rente die u misschien bent misgelopen. Als u de kinderopvangtoeslag niet had hoeven terugbetalen, had u misschien meer spaargeld gehad. En had u rente kunnen krijgen van de bank.

We kunnen niet precies uitrekenen hoeveel rente u bent misgelopen. Want dat hangt af van heel veel verschillende dingen. Daarom gebruiken we een standaard rentepercentage van 2 á 4% per jaar. We berekenen deze rente over het bedrag bij punt e. En we starten met rekenen op 1 juli van het jaar ná het toeslagjaar waarin u kinderopvang moest terugbetalen.

Een aanvullende vergoeding van 1%

Alle onderdelen hierboven vormen samen uw compensatie. Het kan zijn dat u door het ontvangen van dit bedrag ineens een groot bedrag op uw rekening hebt staan. En dat u hierover vermogensbelasting moet gaan betalen. Daarvoor krijgt u een vergoeding van 1% van het totaalbedrag.

Een voorbeeld

Uw compensatie komt uit op € 12.599. Dan krijgt u afgerond € 126 aanvullende vergoeding, dus uw totale compensatie wordt: € 12.725.

Dit is een standaard percentage. Iedereen krijgt het. Ook ouders die met de compensatie niet boven de vermogensgrens uitkomen en dus geen vermogensbelasting hoeven te betalen.

Let op!  Verrekening

Het kan zijn dat u eerder al geld van ons hebt teruggekregen. Bijvoorbeeld een voorschot. Of de € 30.000 vanuit de Catshuisregeling. Die bedragen trekken we af van het totaalbedrag. Is het eindbedrag lager dan € 30.000? Dan hoeft u het verschil niet terug te betalen.

Voorbeeldberekening compensatie

Komt u in aanmerking voor compensatie? Dan bepalen wij per toeslagjaar de hoogte van de vergoeding. Dit doen wij in 3 stappen.

Uw persoonlijk zaakbehandelaar helpt u graag

Hebt u vragen over de berekening? Of denkt u dat er iets niet klopt? Dan is het belangrijk dat u binnen 2 weken na ontvangst van de voorlopige beschikking contact opneemt met uw persoonlijk zaakbehandelaar. Dit is hét moment om vragen te stellen. We noemen dit het indienen van de zienswijze.

Ik ben het niet eens met het compensatiebedrag. Wat moet ik nu doen?

Hebt u twijfels of vragen over de uitkomst? Of hebt u nieuwe informatie? Neem dan contact op met uw persoonlijk zaakbehandelaar. U bespreekt dan met ons wat er volgens u niet klopt of welke twijfels u hebt, en waarom. Doe dit binnen 2 weken na de voorlopige beschikking. Dit is hét moment om vragen te stellen. We noemen dat zienswijze indienen. Hierna ontvangt u de definitieve beslissing. Dan is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te vragen of nieuwe informatie aan te leveren.

Hebt u meer dan 2 weken nodig?
Standaard krijgt u 2 weken bedenktijd voor het indienen van uw zienswijze. Hebt u meer bedenktijd nodig? Dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. De periode dat u uw reactie kunt geven wordt dan verlengd tot maximaal 6 weken na de datum van de vooraankondiging. Bel of mail hiervoor naar uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Ik heb nieuwe informatie gekregen. Kan ik dit nog doorgeven?

U kunt nieuwe informatie aan ons doorgeven. Maar dan moet dit wel binnen 2 weken nadat u de voorlopige beschikking hebt ontvangen. Dit is hét moment om contact op te nemen met uw persoonlijk zaakbehandelaar. We noemen dit zienswijze indienen. Hierna ontvangt u de definitieve beslissing. Dan is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te vragen of nieuwe informatie aan te leveren.

Hebt u meer dan 2 weken nodig?
Standaard krijgt u 2 weken bedenktijd voor het indienen van uw zienswijze. Hebt u meer bedenktijd nodig? Dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. De periode dat u uw reactie kunt geven wordt dan verlengd tot maximaal 6 weken na de datum van de vooraankondiging. Bel of mail hiervoor naar uw persoonlijk zaakbehandelaar.

Ik vind de vergoeding voor immateriële schade te laag. Hoe hebben jullie deze vergoeding bepaald?

Immateriële schade is schade die eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Het is een vergoeding voor uw zorgen en uw leed.

U krijgt voor uw immateriële schade een vergoeding van € 500 per half jaar.

Als begin telt de datum waarop wij u voor het eerst onterecht vroegen om kinderopvang terug te betalen of de datum waarop wij uw kinderopvang stopzetten. Als eind telt de datum van de compensatiebeschikking.

De vergoeding voor immateriële schade kan nooit meer zijn dan het bedrag dat onterecht aan kinderopvangtoeslag moest worden terugbetaald.

Een voorbeeld
U hoorde op 1 juli 2014 dat u kinderopvangtoeslag voor het jaar 2010 moest terugbetalen. U moest € 5.000 terugbetalen. Wij bepaalden in juli 2021 uw compensatie. Uw vergoeding voor immateriële schade loopt dus over 7 jaar. Maar kan maar maximaal € 5.000 zijn. 14 x € 500 = € 7.000 immateriële schadevergoeding. Omdat dit bedrag hoger is, krijgt u € 5.000 aan immateriële schadevergoeding.

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u als compensatie krijgt? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Hoe wordt de vergoeding van de rente bepaald?

Dit is een standaard vergoeding voor de rente die u misschien bent misgelopen. Als u de kinderopvangtoeslag niet had hoeven terugbetalen, had u misschien meer spaargeld gehad. En had u rente kunnen krijgen van de bank.

We kunnen niet precies uitrekenen hoeveel rente u bent misgelopen. Want dat hangt af van heel veel verschillende dingen. We berekenen deze rente over het bedrag bij punt e. En we starten met rekenen op 1 juli van het jaar ná het toeslagjaar waarin u kinderopvang moest terugbetalen.

Waarom is er een aanvullende vergoeding van 1%?

Het kan zijn dat u door het ontvangen van dit bedrag ineens een groot bedrag op uw rekening hebt staan. En dat u hierover vermogensbelasting moet gaan betalen. Daarvoor krijgt u een vergoeding van 1% van het totaalbedrag.

Een voorbeeld
Uw compensatie komt uit op € 12.599. Dan krijgt u afgerond € 126 aanvullende vergoeding, dus uw totale compensatie wordt: € 12.725.

Dit is een standaard percentage. Iedereen krijgt het. Ook ouders die met de compensatie niet boven de vermogensgrens uitkomen en dus geen vermogensbelasting hoeven te betalen.

Ik heb meer schade dan het bedrag dat ik gecompenseerd krijg. Wat kan ik doen?

Hebt u meer schade dan het bedrag dat u vergoed krijgt met de compensatieregeling? Dan kunt u de Commissie Werkelijke Schade vragen om naar uw situatie te kijken. Deze commissie onderzoekt of u recht hebt op meer geld.

Ik heb al € 30.000 ontvangen. Wat betekent dit voor mijn compensatie?

Bent u erkend gedupeerd? Dan berekenen wij precies op welk bedrag u recht hebt. Is dat bedrag hoger dan € 30.000? Dan betalen wij u het verschil uit.

Een voorbeeld: u hebt recht op € 45.000 compensatie. U hebt al € 30.000 gekregen. Wij betalen u nog € 15.000 uit.

Is dat bedrag lager dan € 30.000? Dan krijgt u geen extra geld. Maar u hoeft ook niets terug te betalen.

Waarom krijg ik geen vergoeding voor juridische bijstand?

U krijgt alleen een vergoeding voor juridische bijstand als u bent geholpen door iemand die dit beroepsmatig doet. Bijvoorbeeld een advocaat.

Ik heb het stempel Opzet / Grove Schuld (O/GS). Wat betekent dit voor mijn compensatie?

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Sommige ouders kregen een stempel O/GS als Dienst Toeslagen het vermoeden had dat men expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Door te strenge regels werd er te snel van uitgegaan dat diegenen dit expres deden. Hierdoor kregen zij onterecht geen persoonlijke betalingsregeling.

> Lees meer over de O/GS tegemoetkoming

Wat staat er in de wet over de compensatie?

Wij hebben geprobeerd u zo eenvoudig mogelijk uit te leggen wat de compensatieregeling is. Leest u liever de volledige wettekst? Kijk dan op 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0047436/2024-04-22/0

Verder lezen

Deel deze pagina