Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Overige organisaties

Verschillende organisaties helpen, denken mee en kijken kritisch mee naar het herstelproces. Op deze pagina vindt u een opsomming van alle organisaties.

BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Met meer dan 5.000 aangesloten oudercommissies van kinderopvangorganisaties behartigt BOinK de belangen van ouders en informeert hen. Bijvoorbeeld over kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, contracten en prijzen. Dat doet BOinK via het dagelijks spreekuur, de website, nieuwsbrieven, trainingen en brochures. BOinK vertegenwoordigt ouders en oudercommissies in de landelijke en lokale politiek en bij andere organisaties, zoals ministeries, GGD'en en de VNG.

BOinK is actief betrokken bij het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag en ondersteunt ouders bij het hersteltraject van de problemen die zijn veroorzaakt door de kinderopvangtoeslag.

Lotgenotencontact

Gedupeerde ouders die het fijn vinden om eens met andere gedupeerde ouders te praten kunnen terecht bij Lotgenotencontact. Lotgenotencontact is te bereiken via de Lotgenotenlijn of hun website. Lotgenotencontact helpt ouders. En ze doen mee aan gemeentelijke bijeenkomsten voor gedupeerde ouders.

Het telefoonnummer van de Lotgenotenlijn is 030-44 20 000. Zij zijn te bereiken op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur en 17.00 en 21.00 uur. Het e-mailadres is contact@lotgenotencontact.info.

Wie de lotgenotenlijn belt, krijgt een ouder aan de lijn die zelf ook gedupeerd is. Ouders kunnen hun verhaal delen. En als zij dat willen, worden zij doorverwezen naar organisaties die hen verder kunnen helpen.

Lotgenotencontact is een initiatief van BOink en de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke organisatie die mensenrechten beschermt en veel weet over discriminatie. Iedereen kan discriminatie bij hen melden. Ouders die denken dat zij gediscrimineerd zijn door Toeslagen kunnen het College vragen om een oordeel. Oordeelt het College dat er gediscrimineerd is? Dan neemt Toeslagen dit oordeel altijd over.

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijk klachteninstituut waar u terecht kan als het misgaat tussen u en de overheid. De Ombudsman monitort de klachtbehandeling in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De vorige staatssecretaris Van Huffelen heeft op verzoek van de Tweede Kamer de Nationale Ombudsman gevraagd deze monitor uit te voeren.

De Ombudsman toetst de klachtbehandeling door de herstelorganisatie aan 7 normen voor behoorlijke klachtbehandeling:

  • Open en laagdrempelige toegang
  • Herkennen van klachten
  • Voortvarende klachtbehandeling
  • Burger centraal stellen
  • Duidelijke motivering uitkomst klachtbehandeling
  • Goede registratie
  • Evalueren en leren van klachten

De Nationale Ombudsman zal tijdens de hersteloperatie de klachtbehandeling goed in de gaten houden en hierover  rapporteren aan de staatssecretaris, Eerste en Tweede Kamer. Ook voor vragen en klachten over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Geldfit, grip op uw geldzaken

Geldfit geeft gratis informatie over geld in uw situatie. Geldfit geeft tips en/of een persoonlijk anoniem advies. En denkt met u mee.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Het doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee.

Stichting Voor Werkende Ouders

Stichting Voor Werkende Ouders vertegenwoordigt ouders en oudercommissies. Ze vinden het belangrijk dat de stem van ouders en oudercommissies gehoord wordt en lobbyen om het voor gezinnen makkelijker te maken. Verder ondersteunen ze ouders met praktische tips en tricks. Ook kunt u meedenken in hun denktank.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een duurzame publieke voorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Deze kinderopvangorganisaties streven een wettelijk verankerde basisvoorziening na die zorgt voor de ontwikkeling van kinderen en die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren. Zo levert kinderopvang een bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. De BMK organiseert kinderopvang vanuit een maatschappelijke opdracht. Waarbij rendementen behouden blijven voor de organisatie en/of gebruikt worden voor duurzame kwaliteit en innovatie van de kinderopvang.

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. We bouwen aan een sterke sociale infrastructuur in buurten. Door er te zijn met en voor bewoners als laagdrempelig aanspreekpunt. Door sociale contacten en netwerkjes te bevorderen en bewonersinitiatieven te faciliteren.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties bij vraagstukken omtrent bedrijfsvoering, huisvesting en organisatie.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. Ze hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

NVVK

De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening.

Horus

Horus is de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders.

Bureau Wsnp

Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bureau voert, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid, enkele onderdelen uit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Deel deze pagina