Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Een ouder zit in de Msnp

We helpen gedupeerde ouders en toeslagpartners zoveel mogelijk met het oplossen van schulden. Dit geldt ook voor ouders en toeslagpartners in een Msnp-traject.

Een minnelijke schuldregeling komt in twee vormen: een schuldbemiddeling en een saneringskrediet. Deze variant en de datum waarop een gedupeerde ouder in dit traject is gekomen, bepaalt wat er mogelijk is.

Een ouder in een Msnp-traject dat voor 5 november 2022 is gestart

Is een ouder voor 5 november 2022 gestart met een Msnp-traject? Dan betalen we alle oorspronkelijke schulden binnen de lopende schuldenregeling af. Het Msnp-traject kan versneld worden beëindigd en de ouder kan de € 30.000 zelf houden.

Schuldbemiddeling of saneringskrediet

Is er sprake van schuldbemiddeling? Dan vergoeden we het gehele openstaande bedrag van de oorspronkelijke vordering. Het gaat dus niet om het akkoordbedrag. In de aanvraag voert de schuldhulpverlener het openstaande bedrag op de oorspronkelijke vordering op.

Een voorbeeld: De schuldeiser heeft een vordering openstaan van 10.000 euro. De schuldeiser is akkoord gegaan met 10%. Het gereserveerde bedrag is eenmalig uitgekeerd aan schuldeisers, waardoor deze schuldeiser 300 euro afbetaald heeft gekregen op zijn vordering. De schuldhulpverlener dient bij de aanvraag het oorspronkelijke schuldbedrag minus het afbetaalde op te voeren. De schuldeiser krijgt van ons een bedrag van 9700 euro terug.

Zijn de schulden van eerdere schuldeisers overgenomen door de gemeente of de kredietbank? Dan is er sprake van een saneringskrediet. De vorderingen zijn afgekocht en de kredietbank is de enige schuldeiser, de oorspronkelijke schuldeisers hebben geen rol meer. We vergoeden de nog openstaande vordering van het saneringskrediet. Hiermee kan het minnelijk saneringskrediet worden afgesloten. De eerdere afbetalingen van gedupeerde ouders worden niet gecompenseerd.

Het proces voor beëindiging van de Msnp

Vanaf 6 september 2021 is het Msnp-loket van de Belastingdienst geopend. Hoe het loket is ingericht wordt hieronder toegelicht.

Stap 1: Garantstellen

Eerst sturen we u als schuldhulpverlener een brief waarin we u de garantie geven dat alle schulden van de ouder die onder de werking van de regeling vallen, worden betaald. De brief wordt gestuurd nadat de ouder compensatie heeft gekregen.

Stap 2: Lijst met schulden opstellen

U als schuldhulpverlener stelt een lijst op van alle schulden van de gedupeerde die onderdeel zijn van de schuldbemiddeling waarmee de schuldeisers akkoord zijn gegaan. De ouder heeft misschien al geld gereserveerd voor de schulden. U kan dit bedrag al betaald hebben aan de schuldeisers. Daarom wordt dit bedrag afgetrokken van de oorspronkelijke schuld. Bij een saneringskrediet wordt het openstaande kredietbedrag ingediend.

Niet alle schulden worden meegenomen in de schuldsanering. Fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen komen ook niet in aanmerking voor kwijtschelding of afbetaling door ons en moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Insturen aanvraag compensatie

De schuldhulpverlener stuurt de schuldenlijst naar het loket Wsnp/Msnp. Dit kan per post (Postbus 100 Cap Inning) of per e-mail naar cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl. Ook kunt u uw salarisverzoek meesturen. Wilt u hulp bij het opstellen van de schuldenlijst? De VNG heeft een standaard aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Deze vindt u op pagina 6 van de handreiking beëindigen Msnp-traject.

Het is belangrijk om de schuldenlijst tijdig in te sturen. Vanaf dat vaststaat dat een ouder gedupeerd is heeft de schuldhulpverlener 6 maanden de tijd om de schulden binnen het schuldentraject door te geven aan het loket.

Stap 4: Controle op kwijtschelden publieke schulden

We informeren publieke schuldeisers dat de ouder in een Msnp-traject zit. Publieke schuldeisers schelden de openstaande schulden dan kwijt. Het loket Wsnp/Msnp controleert of dit is gebeurd. Indien nodig, nemen we contact op met de publieke schuldeisers.

Stap 5: Beschikking opstellen voor openstaande schulden

De Belastingdienst/Toeslagen beslist binnen 4 weken over de aanvraag die is ingediend door u als schuldhulpverlener of de kredietbank. Dit wordt opgeschreven in een zogeheten beschikking. De beschikking sturen we naar de indiener van de aanvraag. Dit is de schuldhulpverlener of de kredietbank.

Stap 6: Uitbetaling

Uiterlijk acht weken na ontvangst van de schuldenlijst en maximaal 4 weken na de beschikking (stap 5) betaalt de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag dat in die beschikking staat aan u als schuldhulpverlener of de kredietbank.

Stap 7: Schuldhulpverlener lost schulden af en betaalt wat de ouder al had gereserveerd aan ouder

Bij een saneringskrediet is het traject na stap 6 beëindigd. Bij een schuldbemiddeling kan de schuldhulpverlener het bedrag uitbetalen aan de schuldeisers. Zodra alle schulden betaald zijn, heeft de ouder geen schulden meer en kan de ouder in overeenstemming met u als schuldhulpverlener het traject officieel ten einde brengen. U als schuldhulpverlener betaalt vervolgens aan de ouder het geld terug dat was gereserveerd maar dat nog niet aan de schuldeisers betaald was.

Het proces voor ouders die de Msnp niet kunnen verlaten

Is een ouder of toeslagpartner op of na 5 november 2022 gestart met een Msnp-traject? Dan gelden de regels die voor andere gedupeerde ouders met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af.

Als we alle schulden binnen het Msnp-traject kunnen oplossen, worden de schulden afbetaald en kan het traject worden gestopt. Mogelijk kan de ouder ook (een deel) van de € 30.000 zelf houden. Het kan ook zijn dat slechts een deel van de schulden door ons opgelost kan worden. Mogelijk stopt het Msnp-traject dan niet. De schuldhulpverlener bepaalt dan samen met de ouder wat de beste optie is. 

Hieronder staan de stappen van het proces voor ouders die op of na 5 november 2022 in een Msnp-traject zijn gestart. Zo leest u wat uw rol als schuldhulpverlener inhoudt.

Stap 1: Brief voor contact

Eerst sturen we u als schuldhulpverlener een brief waarin we u vragen om contact op te nemen met het loket Wsnp/Msnp.

Stap 2: Lijst met schulden opstellen

U als schuldhulpverlener stelt een lijst op van alle schulden van de gedupeerde die onderdeel zijn van de schuldbemiddeling waarmee de schuldeisers akkoord zijn gegaan. De ouder heeft misschien al geld gereserveerd voor de schulden. U kan dit bedrag al betaald hebben aan de schuldeisers. Daarom wordt dit bedrag afgetrokken van de oorspronkelijke schuld. Bij een saneringskrediet wordt het openstaande kredietbedrag ingediend.

Niet alle schulden worden meegenomen in de schuldsanering. Fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen komen ook niet in aanmerking voor kwijtschelding of afbetaling door ons en moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Private schulden indienen bij SBN

Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 schelden we zoveel mogelijk kwijt. Hier hoeft u niets voor te doen. Private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen we zoveel mogelijk af. U kunt deze private schulden samen met de ouder indienen bij het loket private schulden van SBN. Ook kunt u uw salarisverzoek meesturen. Neem hiervoor contact op met SBN.

Wilt u hulp bij het opstellen van de schuldenlijst? De VNG heeft een standaard aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Deze vindt u op pagina 6 van de handreiking Msnp-traject van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het is belangrijk om de schulden tijdig in te dienen bij SBN. Hebben we een ouder laten weten dat hij of zij gedupeerd is en recht heeft op 30.000 euro? Vanaf dat moment heeft de schuldhulpverlener 6 maanden de tijd om de schulden binnen het schuldentraject door te geven aan SBN.

Stap 4: Controle of schulden opgelost kunnen worden

SBN controleert welke schulden in aanmerking komen voor afbetaling en maakt afspraken met u over betaling aan de schuldeisers.

Als alle schulden binnen het Msnp-traject opgelost kunnen worden, kan het traject worden gestopt. In dit geval gaat het loket Wsnp/Msnp aan de slag om het traject te stoppen. Mogelijk kan de ouder ook (een deel) van de € 30.000 zelf houden.

Het kan ook zijn dat slechts een deel van uw schulden door ons opgelost kan worden. Mogelijk stopt het Msnp-traject dan niet. U als schuldhulpverlener bepaalt dan samen met de ouder wat de beste optie is. Afhankelijk van de keuze die u maakt helpen we u verder met de vervolgstappen.

Wilt u advies over de mogelijkheden voor ouders die na 5 november 2022 gestart zijn met een Msnp-traject? Bekijk dan de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Waar kan ik terecht met vragen?

Ik heb nog geen brief gekregen. Wanneer wordt deze gestuurd?

Wij sturen een brief na het uitbetalen van de compensatie voor de ouder. Het kan even duren voordat u de brief ontvangt. Heeft u toch dringende vragen? Dan kunt u contact opnemen via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Een ouder is na 5 november 2022 gestart met een Msnp-traject. Krijg ik dan nog wel een garantstellingsbrief?

Nee, u krijgt dan een brief van ons waarin we u vragen om een overzicht van de schulden te maken. Private schulden kunt u samen met de ouder indienen bij SBN. Contact met het loket Wsnp/Msnp is meestal niet nodig. Heeft u toch vragen? Dan kunt u contact opnemen via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Deel deze pagina