Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-13001

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en de beschikking van 17 maart 2023 met kenmerk UHT-HD CWS in stand te laten. Belanghebbende stelt dat UHT bij de voorbereiding van haar besluit niet de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen heeft vergaard. Daarnaast is belanghebbende van oordeel dat de beslissing van UHT niet deugdelijk is gemotiveerd. CWS heeft contact gehad met gemachtigde over de informatie die zij van UHT ontvangen heeft. In haar advies gaat CWS per schadepost uitgebreid en inhoudelijk in op hetgeen door belanghebbende en haar partner is aangevoerd en de gegevens die zijn overgelegd. De Commissie overweegt dat CWS haar advies deugdelijk heeft gemotiveerd. Op de hoorzitting heeft belanghebbende nadere gegevens ter zake van de door haar man geleden inkomensschade overgelegd. Volgens belanghebbende blijkt hieruit dat haar man inkomsten is misgelopen door de gevolgen van de Toeslagenaffaire. Mede met verwijzing naar het advies van CWS blijkt volgens UHT dat de zakelijke belastingschulden van de man van belanghebbende verband houden met de uitoefening van zijn onderneming. Deze schulden zijn niet gerelateerd aan de Toeslagenaffaire. UHT vindt het niet aannemelijk dat het beƫindigen van de onderneming is veroorzaakt door de bewindvoering die de man van belanghebbende heeft ingeschakeld. De Commissie overweegt, mede op basis van de aanvullende gegevens van belanghebbende en de reactie van UHT, dat uit het CWS-advies voldoende blijkt dat sprake is geweest van een zorgvuldig onderzoek en dat het advies deugdelijk, gemotiveerd, inzichtelijk en consistent is (vgl. CRvB 30 juni 2017,ECLI:NL:CRVB:2017:2226). Daarbij is van belang dat het de Commissie niet is gebleken dat het advies niet past binnen de door CWS vastgelegde beleidskaders.

Advies