Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-3797

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het is de Commissie niet gebleken dat UHT een onjuist bedrag zou hebben gehanteerd voor de compensatieberekening. Zelfs als het toetsingsinkomen zoals dat is gehanteerd bij deze berekening destijds door de inspecteur van de Belastingdienst niet correct zou zijn vastgesteld, dan nog verzet het wettelijke systeem, zoals dat ter zake blijkt uit de Awir in samenhang gelezen met de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) zich er tegen dat in een procedure over compensatie als hier aan de orde, de juistheid van het oordeel van de inspecteur aan de orde komt. De Commissie heeft in hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd geen aanleiding gevonden om te komen tot het oordeel dat UHT in haar geval had moeten concluderen tot het bestaan van een onbillijkheid van overwegende aard die voortkomt uit de hardheid van de toepassing van het wettelijk systeem.

Advies