Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-3425

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren ten aanzien van de verzochte vergoeding van kosten van juridische hulp. De Commissie wijst erop dat op grond van artikel 2.3 lid 6 van de Wht een forfaitaire vergoeding wordt toegekend voor de kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, voor zover deze kosten niet eerder zijn vergoed. De kosten worden vastgesteld op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, waarbij een wegingsfactor 2 wordt toegepast. Belanghebbende heeft verzocht om de vergoeding voor juridische kosten te bepalen op een hoger bedrag dan door UHT toegekend. UHT heeft in haar aanvullende schriftelijke reactie, ingediend op 9 november 2022, geconcludeerd tot een vergoeding van juridische kosten van € 22.011,-. Gezien het standpunt van belanghebbende en de reactie van UHT, adviseert de Commissie de vergoeding voor juridische hulp te bepalen op een bedrag van € 22.011,-.

Advies