Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10283

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren gericht tegen de beschikkingen van 2 augustus 2022 met kenmerken UHT-DC-I A en UHT-DH5 A, ongegrond te verklaren. Voorts adviseert de Commissie het bezwaar tegen de beschikking met kenmerk UHT-DC I (gedeeltelijk) gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en alle, ingevolgde de Wht daarmee samenhangende vergoedingen opnieuw te berekenen met inachtneming van dit advies. Tot sluit adviseert de Commissie het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen. Tussen partijen is niet in geschil dat B/T over het toeslagjaar 2008 vooringenomen heeft gehandeld jegens belanghebbende. Ingevolgde artikel 2.2 Wht bestaat de toe te kennen forfaitaire compensatie bij institutionele vooringenomenheid uit verschillende componenten. Daarbij is UHT tot de conclusie gekomen dat de bij de definitieve beschikking gemaakte compensatieberekening op enkele onderdelen moet worden aangepast. UHT is bij haar berekening van de rente uitgegaan van een verkeerde begin- en einddatum, waardoor een te laag bedrag is opgenomen. Hierbij is dit bezwaar gegrond. In het bezwaar heeft belanghebbende aangevoerd dat UHT zijn financiële schade te laag heeft vastgesteld, waarbij door de UHT 26 halve jaren zijn gehanteerd in plaats van de door belanghebbende berekende 27 halve jaren. Uit de Memorie van Toelichting op de Wht blijkt dat de ingangsdatum voor de immateriële schadevergoeding vast moet worden gesteld op de datum van de dagtekening van de eerste beschikking. De einddatum is vervolgens de datum van de dagtekening van de eerste beschikking tot compensatie. De Commissie acht het bezwaar daarom ongegrond. In bezwaar stelt gemachtigde dat B/T over het toeslagjaar 2009 onrechtmatig heeft gehandeld. De beschikkingen tot afwijzing van compensatie zouden onvoldoende zijn gemotiveerd. Uit het bezwaardossier is de Commissie gebleken dat het aan belanghebbende toegekende bedrag aan KOT over het toeslagjaar 2009 is aangepast. Het verwerken van deze wijzigingen vindt plaats aan de hand van het reguliere toeslagenproces en geeft geen blijk van vooringenomen handelen of hardheid. Belanghebbende gaf die wijzigingen kort voor de datum van uitbetaling door. De Commissie volgt daarom de stelling van gemachtigde niet.

Advies