Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08402

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert om de bezwaren tegen de beschikkingen met kenmerken UHT-DC I, UHT-DHR en UHT-DC-I A gedeeltelijk gegrond te verklaren. Verder adviseert de Commissie de bezwaren tegen de beschikkingen met kenmerken UHT-DH5 A, UHT-DH A en UHT-O OGS B ongegrond te verklaren. Belanghebbende heeft tijdens de hoorzitting verklaard dat UHT haar in de schriftelijke reactie op een aantal punten tegemoet is gekomen. Zij heeft voorts gesteld dat er nog twee bezwaargronden resteren waarover wat haar betreft wel moet worden geadviseerd: de ontbrekende jaren in de herbeoordeling en component g in de compensatieberekening met betrekking tot toeslagjaar 2018. UHT heeft in aanloop naar de hoorzitting de SAS-overzichten van de jaren 2013, 2014, 2015 en 2017 aan het dossier toegevoegd. Hieruit blijkt dat er in 2013, 2015 en 2017 geen neerwaartse correcties hebben plaatsgevonden. Uit het SAS-overzicht van 2014 maakt UHT op dat de KOT is verlaagd omdat de dochter van belanghebbende vier jaar werd en van volledige dagopvang naar buitenschoolse opvang ging. Omdat deze jaren niet betrokken waren in het herbeoordelingsverzoek, vallen deze buiten de reikwijdte van deze procedure en kan de Commissie over deze jaren in de procedure niet adviseren. Daarnaast volgt de Commissie het standpunt van UHT dat het bedrag van €24.129 bij component g in de berekening juist is, in tegenstelling tot wat belanghebbende beweert. In het LIC-overzicht 2018 is vermeld dat er een bedrag van € 24.129 niet is terugbetaald. Belanghebbende heeft in onvoldoende mate duidelijk kunnen maken waarom UHT niet van dit bedrag mocht uitgaan. De Commissie adviseert UHT daarom het bezwaar ongegrond te verklaren wat betreft het bezwaar tegen component g, maar wel de compensatieberekening conform de schriftelijke reactie van UHT opnieuw vast te stellen bij de beslissing op bezwaar. Ten aanzien van de beschikking met kenmerk UHT-O OGS B adviseert de Commissie de toekenning van de O/GS tegemoetkoming over november en december 2018 te wijzigen in een afwijzing, omdat is geconcludeerd dat er over die maanden compensatie op grond van vooringenomenheid wordt toegekend.

Advies