Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06182

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen. De Commissie is van mening dat er geen reden is om het advies van CWS met betrekking tot de vervangende opvangkosten als onjuist te beschouwen. Dit advies steunt op de verstrekte gegevens van belanghebbende, waarbij de schade conform haar eigen verzoek is geschat op €24.000. Bovendien wijst de Commissie erop dat belanghebbende de nieuw opgevoerde berekening voor vervangende opvangkosten niet verder heeft toegelicht. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze kosten, dient ook te worden voldaan aan de voorwaarden voor het ontvangen van KOT. De Commissie acht het onvoldoende aannemelijk gemaakt door belanghebbende dat hieraan voldaan is. Het bezwaar wordt op dit punt als ongegrond beschouwd. Daarnaast volgt de Commissie niet het standpunt van gemachtigde dat de schadepost voor de waterschapsbelasting en gemeentelijke heffingen onterecht is verworpen door CWS. Uit geen van de adviezen blijkt dat CWS deze belastingen en heffingen als schadepost heeft opgevoerd. De ouder moest deze toeslagen namelijk niet terugbetalen door de problemen met de KOT, maar doordat niet werd voldaan aan de voorwaarden die golden voor die betreffende toeslagen. De Commissie beschouwt dit bezwaarpunt als ongegrond. Met betrekking tot de immateriële schadevergoeding, stelt de Commissie vast dat er geen feiten en omstandigheden zijn die niet door CWS zijn meegewogen of die zouden kunnen leiden tot een verhoging van de immateriële schadevergoeding. Het bezwaar wordt dan ook op dit punt als ongegrond beschouwd. Tenslotte kan de Commissie het standpunt van UHT betreffende de in mindering gebrachte bedragen volgen. De (onverschuldigde) betalingen van €7000 en €23.000 aan de partner van belanghebbende zouden niet verrekend moeten worden met de aanvullende compensatievergoedingen die aan belanghebbende zijn uitgekeerd. Op dit punt is het bezwaar gegrond verklaard.

Advies