Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05477 

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden is gekomen tot haar beslissing om het verzoek van belanghebbende om compensatie of tegemoetkoming vooralsnog af te wijzen. De Commissie is van oordeel dat UHT de bestreden beschikking met behulp van de schriftelijke reactie, de SAS-overzichten en de overige producties waarop de beschikking is gebaseerd, voldoende heeft onderbouwd. Daarnaast oordeelt de Commissie dat in dit geval (nog) geen sprake is van vooringenomen handelen, hardheid of een onterechte kwalificatie opzet/grove schuld door de B/T, maar van verwerking van gegevens conform de wet- en regelgeving. Bovendien adviseert de Commissie om tijdens de integrale beoordeling nader onderzoek in te stellen naar de door belanghebbende ter zitting aangegeven feiten en omstandigheden en te overwegen een oplossing ex artikel 9.1 Wht toe te passen indien de instandhouding van die omstandigheden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor belanghebbende.

Advies