Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04772

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en de definitieve beschikking herbeoordeling kinderopvangtoeslag van 27 januari 2022 (UHT-DHR) te herroepen. Belanghebbende voert aan dat de forfaitaire vergoeding voor juridische bijstand te laag is vastgesteld. Hij heeft kosten moeten maken voor bezwaarprocedures en hij heeft een civiele procedure tegen een derde (die volgens belanghebbende zijn persoonsgegevens heeft misbruikt) moeten voeren. De Commissie overweegt dat gemachtigde namens belanghebbende op 4 mei 2016 een bezwaarschrift/ herzieningsverzoek heeft ingediend tegen de nihilbeschikking KOT 2010. Met UHT overweegt de Commissie dat belanghebbende voor dit bezwaarschrift/herzieningsverzoek ten onrechte geen compensatie heeft ontvangen. De Commissie adviseert UHT om belanghebbende hiervoor alsnog te compenseren overeenkomstig artikel 2.3 lid 6 Wht. Voor het overige is onvoldoende komen vast te staan dat belanghebbende juridische bijstand heeft gehad, althans daarvoor kosten heeft gemaakt.

Advies