Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-1350

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen de compensatiebeschikking ongegrond te verklaren en geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Het beroep van de gemachtigde op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (meer specifiek het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel) kunnen naar het oordeel van de Commissie niet slagen. In zoverre een deugdelijke motivering zou ontbreken in de aangevallen beschikking, is deze in de loop van de procedure aangevuld door middel van de schriftelijke reactie en de daarbij behorende stukken. Ook acht de Commissie het op grond van de stukken aannemelijk dat de belangenafweging voldoende zorgvuldig is geweest. De Commissie overweegt ten slotte dat het bezwaardossier voldoende duidelijk maakt hoe het compensatiebedrag is berekend en derhalve geen sprake is van schending van artikel 7:4 lid 2 Awb.

Advies