Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02810 

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Met betrekking tot de herbeoordeling van alle toeslagjaren waarin belanghebbende KOT heeft ontvangen, benadrukt de Commissie dat indien belanghebbende wenst dat de Commissie advies uitbrengt over de toeslagjaren 2005 tot en met 2008, dit advies pas mogelijk is nadat UHT een herbeoordeling heeft uitgevoerd en een voor bezwaar vatbaar besluit heeft genomen. Belanghebbende moet eerst een bezwaarschrift tegen dat besluit indienen, voordat de Commissie haar advies kan verstrekken over deze toeslagjaren.

Ten aanzien van de compleetheid van het dossier en de motivering van het besluit van toeslagjaar 2011, is de Commissie van oordeel dat UHT met de schriftelijke reactie van 14 juli 2022, met behulp van producties het bestreden besluit alsnog voldoende heeft onderbouwd en dat eventuele motiveringsgebreken daarmee zijn hersteld. Bij de schriftelijke reactie is ook het advies van de CvW gevoegd, waarin de CvW oordeelt dat over het toeslagjaar 2011 geen sprake is geweest van vooringenomenheid dan wel hardheid. De Commissie stelt voorop dat de CvW een adviseur is in de zin van artikel 3:5 Awb. UHT mag zich daarom op het advies van de CvW baseren, nadat ze zich ervan vergewist heeft dat het onderzoek dat aan het advies ten grondslag ligt zorgvuldig is verricht (artikel 3:9 Awb).

Advies