Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-11514

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en de beschikking van 22 september 2022 met kenmerk UHT-HD CWS te herroepen. Belanghebbende voert aan dat CWS ten onrechte niet heeft geadviseerd over de kosten voor medische behandelingen. Zij heeft aangegeven dat door alle problemen ook gezondheidsklachten ontstonden en dat de problemen verergerden door het weigeren van de persoonlijke betalingsregeling. De Commissie overweegt als volgt. Evenals UHT is zij van oordeel dat het redelijk is de gemaakte kosten gedurende deze periode te vergoeden. De Commissie acht het met UHT redelijk om op basis van de door belanghebbende verstrekte gegevens een bedrag ad € 1.297,69 aan belanghebbende ter zake van medische kosten te vergoeden. Hiermee wijkt UHT - in voor belanghebbende positieve zin - af van het advies. De Commissie volgt UHT in haar standpunt nu zij dit goed onderbouwd heeft. Het bezwaar van belanghebbende is op dit onderdeel gegrond. Met inachtneming van het hierboven gestelde komt de totaal te vergoeden aanvullende schadevergoeding werkelijke schade uit op een bedrag van totaal € 16.797,69. Omdat dit bedrag lager is dan het door belanghebbende reeds ontvangen forfaitaire bedrag minus de O/GS-tegemoetkoming van (€ 30.000 -/- € 2.100), ontvangt belanghebbende géén aanvullende vergoeding. De Commissie overweegt dat dit feit niet afdoet aan herroeping van de bestreden beschikking en het recht van belanghebbende op vergoeding van proceskosten.

Advies