Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-11962

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren en belanghebbende voor de jaren 2014 en 2015 aan te merken als gedupeerde. De Commissie stelt vast dat B/T voldoende informatie had om de voorschotten KOT voor 2014 en 2015 vast te stellen. Desondanks heeft B/T het nagelaten om de voorschotten voor die twee jaren vast te stellen. Daarnaast heeft B/T in de voorschotbeschikking toeslagen 2015 van 27 december 2014 helemaal geen KOT voor 2015 opgenomen. Daarnaast is de KOT voor januari 2015 te laat betaald door B/T. Hiervoor ontbreekt een rechtsgrondslag en reden.  Commissie stelt vast dat de handelwijze van B/T tot veel stress, frustratie en onvrede bij belanghebbende en zijn gezin hebben geleid. Naar het oordeel van de Commissie is de hierboven vermelde handelwijze van B/T in het geval van belanghebbende een ernstige schending van het algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat eist dat besluiten met de vereiste zorgvuldigheid worden voorbereid en genomen. De Commissie overweegt dat ten aanzien van belanghebbende daarom sprake is geweest van institutionele vooringenomenheid voor berekeningsjaren 2014 en 2015.

Advies