Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01595

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Gemachtigde heeft in haar (aanvullend) bezwaarschrift aangevoerd dat onvoldoende inzichtelijk is of en in hoeverre toeslagrente en invorderingsrente correct in de compensatieberekening zijn meegenomen. Met UHT constateert de Commissie dat het bij het onderdeel g gaat om de invorderingsrente (en -kosten). Met betrekking tot de toeslagrente wijst de Commissie op artikel 2.2 onderdeel a van de Wht waarmee wordt bedoeld dat als B/T rente heeft berekend over de periode vanaf het moment dat de KOT aan belanghebbende is uitbetaald tot aan de terugvorderingsbeschikking, de belanghebbende in het kader van de compensatie ook op die (onterecht) berekende rente aanspraak heeft. De Commissie is ook hier van oordeel dat er geen sprake is van toeslagrente die bij de vaststelling van het bedrag bij onderdeel a van de compensatieberekening  meegenomen dient te worden.

Advies